Sattvic Balance (hierna: “Sattvic Balance”) verwerkt je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. Sattvic Balance vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen Sattvic Balance. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Sattvic Balance (KvK nr55941559) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De contactgegevens van Sattvic Balance zijn te vinden op de website van Sattvic Balance : www.sattvicbalance.nl. Mocht je na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met Sattvic Balance:

Email: nicha@sattvicbalance.nl

Postadres:
Sattvic Balance
t.a.v. Nicha Sukhraj
Weidedreef 160
2727 EN Zoetermeer

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, een kopie van uw paspoort, uw rekeningnummer of uw emailadres.

Welke persoonsgegevens worden door Sattvic Balance verzameld en verwerkt?

 • Contactgegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummers.
 • Identiteitsgegevens: geboortedatum, geboorteplaats, kopie paspoort.
 • Medische gegevens: gegevens over (para)medische aandoeningen die van belang zijn voor de uit te voeren behandelingen door Sattvic Balance zoals fysieke en mentale gesteldheid, eventuele lichamelijke beperkingen. En indien van toepassing ook de contactgegevens van je huisarts.

Waar gebruikt Sattvic Balance de persoonsgegevens voor?

Wij vragen om je persoonsgegevens om jou een zo goed mogelijke behandeling te geven. Voor een overzicht van de behandelingen die wij uitvoeren kun je onze website raadplegen (www.sattvicbalance.nl). Wij hebben je gegevens dus nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je aangaan. Als je deze gegevens niet wilt verstrekken, kan het zijn dat er geen overeenkomst tot stand kan komen met Sattvic Balance en kunnen wij je niet verder van dienst zijn.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor de volgende andere doeleinden:

 • Om een contract te sluiten of uit te voeren met jou;
 • Om (interne) analyses te kunnen maken (big data onderzoek) zonder dat de gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon;
 • Om de relatie met jou te onderhouden en uit te breiden;
 • Om jouw digitale internetomgeving te personaliseren als wij je deze aanbieden;
 • Om informatie te geven over diensten en producten of (persoonlijke) aanbiedingen te doen (marketing) van Sattvic Balance;
 • Om de software systemen waar Sattvic Balance persoonsgegevens in heeft opgeslagen te kunnen testen of in stand te houden dan wel te beheren;
 • Om te delen met partijen waar Sattvic Balance zaken mee doet voor de haar bedrijf, bijvoorbeeld een ICT-dienstverlener.

Privacy op je zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats

 • je geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘ayurvedische behandeling’

 • de kosten van het consult

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je (persoons)gegevens te beschermen. Wij werken uitsluitend samen met partijen die een goed beveiligd systeem aanbieden waar wij jouw persoonsgegevens in opslaan.

Worden er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt door Sattvic Balance?

Medische gegevens: Sattvic Balance verwerkt jouw medische gegevens zodat jij de meest optimale behandeling krijgt van Sattvic Balance. Wij vragen hier je toestemming voor.

Welke bewaartermijnen gelden bij Sattvic Balance?

Sattvic Balance bewaart jouw persoonsgegevens zolang je een overeenkomst hebt met Sattvic Balance. Sattvic Balance zal jouw gegevens voorts te bewaren zolang als nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen. Deze termijn bedraagt voor Sattvic Balance 15 jaar.

Na afloop van een toepasselijke bewaartermijn zal Sattvic Balance jouw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

Op welke manier beschermt Sattvic Balance mijn gegevens?

Alle personen die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen in opdracht van Sattvic Balance, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Bijvoorbeeld de werknemers van Sattvic Balance of derde partijen waar Sattvic Balance zaken mee doet.

Samenwerking met derden?

Sattvic Balance maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een belangrijke verwerker van Sattvic Balance is haar ICT dienstverlener. De verwerkers van Sattvic Balance zij gevestigd binnen de Europese Unie.

Als Sattvic Balance uw persoonsgegevens door zal geven aan ontvangers buiten de Europese Unie, of internationale organisaties, dan zal Sattvic Balance nagaan of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat dan wel welke passende waarborgen Sattvic Balance toepast ter bescherming van deze persoonsgegevens.

Welke rechten heb ik als mijn persoonsgegevens door Sattvic Balance worden verwerkt?

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze niet kloppen;
 • Je kunt Sattvic Balance verzoeken te stoppen met het doen van persoonlijke aanbiedingen of het toesturen van marketing-materiaal;
 • Je kunt Sattvic Balance verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Je kunt Sattvic Balance verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij;
 • Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens;

 

Indien je gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, kun je je verzoek richten aan:

nicha@sattvicbalance.nl

Indien Sattvic Balance overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij bewerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Waar kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement van Sattvic Balance kan van tijd tot tijd door Sattvic Balance eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd op de website van Sattvic Balance beschikbaar.